Kalendarz wydarzeń

29 Marzec 2021

Zarządzenie nr 06/2020/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zarządzenie nr 06/2020/2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3  im. Robinsona Crusoe w Kielcach z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Na podstawie Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w    związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561), art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 81 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach zarządza co następuję:

§1

Wprowadza się na czas oznaczony – od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. (w dni robocze),  ograniczenie funkcjonowania przedszkola tj. :

 1.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia  na odległość,
 2.  Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze są prowadzone stacjonarnie dla dzieci rodziców z poniższych grup zawodowych:
 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci którzy, są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 3. rodziców dzieci którzy, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 4. rodziców dzieci którzy, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. rodziców dzieci którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 6. rodziców dzieci którzy wykonują działania ratownicze,
 7. rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i2369),
 8. rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 11. rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 12. rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tychjednostek.

§2

 

 1. Dyrektor przedszkola, organizuje stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na wniosek rodziców  należących do jednej/kilku grup wymienionych w §1 pkt. 2 niniejszego Zarządzenia
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach pracy przedszkola tj. od 6.30 do 16.30 z zachowaniem Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19” wprowadzonych Zarządzeniem nr 7/2019/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.

 

§3

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26. 03. 2021r.
 2. Niniejsze zarządzenie wygasa z dniem powrotu przedszkola do pracy stacjonarnej.