Nasze przedszkole

NASZA MISJA

Nasze przedszkole:

  • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności, sprawności zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi
  • Wspomaga rozwój przedszkolaka z uwzględnieniem jego indywidualności, zwłaszcza rozwój dziecka młodszego, dba o odkrycie i promocję talentów w środowisku
  • Zapewnia wychowankom godną opiekę, bezpieczeństwo psychiczne oraz fizyczne
  • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców – partnerów przedszkola
  • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką
  • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy i ich wpływ na rozwój wychowanków
  • Wdraża uniwersalne wartości życia, takie jak - dobro, miłość, szacunek, pokora, uczciwość, tolerancja, wolność, jedność, współodpowiedzialność
  • Dba o rozwój aktywności fizycznej dziecka, jego sprawność, zainteresowanie sportem, rekreacją, aktywnym spędzaniem wolnego czasu.