Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 • 2021-09-29 - w związku z dostosowaniem strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej, w następującym zakresie:
  • kolorystyka strony została zmieniona tak, aby spełniała wymogi kontrastu;
  • zablokowano możliwość i usunięto istniejące podkreślania fragmentów tekstu, które nie są odnośnikami;
  • odnośniki wyróżniono kolorem i podkreśleniem;
  • naprawiono błędy odnośników związane z poprawnym określeniem celu;
  • usunięto zbędne, sąsiadujące odnośniki prowadzące do tego samego celu;
  • zmieniono ustawienia odnośników tak, aby wszystkie otwierały się w tym samym oknie przeglądarki;
  • zablokowano możliwość justowania tekstu od lewej do prawej oraz tylko do prawej;
  • do slajderów zdjęć dodano możliwość sterowania przy użyciu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Skalska, dyrektor@ps3.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676047. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach, ul. Barwinek 33.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Istnieje możliwość wejścia do przedszkola po schodach lub za pomocą podjazdu (pochylni). Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro, gdzie placówka posiada sale zabaw, łazienki oraz blok żywieniowy. Brak windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku.
Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Przy wejściu do przedszkola posiadamy podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przedszkole posiada parking, który wynajmuje od Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, dysponujący 11 miejscami parkingowymi, w tym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Przedszkole zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w określonych godzinach.

Aplikacja mobilna
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.