Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna „BILINGUAL CHILDREN – OUR FUTURE”- level 2

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są dzieci 6 i 5 letnie uczęszczające do grupy XI „Marynarze” i  grupy VI „Żeglarze”. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 01.10.2019 do 31.05.2020.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach codziennego zintegrowanego kształcenia przedmiotowego tj. zajęć dydaktycznych, zabaw, w wymiarze min. 2 h tygodniowo.

Niniejsza innowacja jest kontynuacją realizowanej w ubiegłym roku szkolnym innowacji pedagogicznej BILINGUAL CHILDREN – OUR FUTURE”- level 1. Ponieważ zajęcia z wykorzystaniem metody CLIL spotkały się z dużą aprobatą wśród  dzieci oraz rodziców, a co najważniejsze, przyniosły efekty codziennej pracy z dziećmi przejawiające się m. in. swobodą reagowania w określonych sytuacjach na język angielski, oraz zwiększeniem zasobu słownictwa, postanowiono realizować innowację również w bieżącym roku szkolnym pod nazwą BILINGUAL CHILDREN – OUR FUTURE”- level 2, rozszerzoną o wykorzystanie elementów ICT  oraz grywalizacj.

II. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do dzieci 6 i 5 letnich uczęszczających do grupy XI „Marynarze”, której wychowawcą jest pani mgr Anita Boroń.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- kontynuacja pracy nowatorską metodą nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning) z wykorzystaniem elementów ICT oraz grywalizacji

- codzienny kontakt z językiem na zasadzie „zanurzenia” w nim, co zapewnia przyswajanie języka obcego w sposób naturalny.

- stworzenie pozytywnego stosunku do nauczania języków obcych

Cele innowacji

Cel główny: opanowanie przez dzieci zakresu materiału przyrodniczego i matematycznego zgodnie z podstawą programową w korelacji z językiem angielskim

Cele szczegółowe:

 • zaciekawienie dzieci językiem obcym poprzez pokazanie im, że może on  stanowić narzędzie do odkrywania świata, a jego nauka może być łatwa i przyjemna.
 • zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez otoczenie ich językiem obcym podczas zajęć w przedszkolu
 • przełamanie u dzieci strachu przed komunikacją w języku obcym poprzez oswojenie ich z językiem angielskim dzięki stworzeniu maksymalnej liczby sytuacji, w których dzieci wykorzystywać będą język obcy do poznania świata i komunikacji z rówieśnikami.
 • stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej i wzrost konkurencyjności PS nr 3 w Kielcach na rynku edukacyjnym.
 • integracja dzieci obu grup zaangażowanych w zorganizowane przedsięwzięcia, wynikające z  nauczania metodą CLIL.
 • zacieśnienie współpracy nauczycieli uczących w obu grupach objętych innowacją.
 • wzrost motywacji nauczycieli stosujących innowację do poszerzania swoich kompetencji zarówno metodycznych jak i językowych.
 • większa liczba nowatorskich metod nauczania oraz ciekawych pomocy naukowych, których zastosowanie jest wynikiem nauczania za pomocą metody CLIL.

 

V. Przewidywane osiągnięcia

Dziecko:

 • Aktywnie uczestniczy w zaproponowanych i organizowanych formach zajęć dzięki innowacyjnym metodom nauczania.
 •  Zwiększa w sposób pośredni zakres słownictwa zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • Przejawia zainteresowanie kulturą i życiem krajów anglojęzycznych.
 • Swobodnie reaguje w języku obcym w określonych sytuacjach bez tzw. „bariery językowej”.
 • Rozwija swoje zainteresowania otaczającym go światem.