Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 3
im. Robinsona Crusoe
w Kielcach

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach , zwane dalej „ przedszkolem”.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Barwinek w Kielcach.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Kielce

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole jest jednostką budżetową.

6. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan dochodów i wydatków zwany „ planem finansowym przedszkola”.

7. Obsługa finansowo- księgowa przedszkola prowadzona jest w siedzibie jednostki.

8. Przedszkole posługuje się pieczęcią z nazwą przedszkola w pełnym brzmieniu, adresem, numerem regonu i NIP- u.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5. Cele przedszkola, o których mowa w § 2 ust. 4 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem

8) wychowanie przez sztukę- muzyka;

9) wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne:

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

17) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych lub etnicznych.

6. Zadania przedszkola:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, ochrony przed przemocą oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie ;

2) zorganizowanie środowiska opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z ramowym rozkładem dnia i potrzebami wychowanków;

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizację programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację, wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wspieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej;

9) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

12) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

13) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

14) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

15) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

16) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

17) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

18) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

19) dokumentowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji prowadzonej przez publiczne przedszkola;

20) wspomaganie wychowawczej roli rodziców.

7. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki mające na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków i kultury naszego kraju jak również upowszechnienie form aktywnego wypoczynku i zasad ochrony środowiska naturalnego:

1) dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli, którzy ukończyli kurs kierowników wycieczek;

2) podczas wycieczek i spacerów na 15 dzieci przypada 1 opiekun;

3) kierownik wycieczki opracowuje program wycieczki i zapoznaje z nim wszystkich uczestników. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu oraz sprawuje nadzór w zakresie:

a) zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa,

b) dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

c) organizowania transportu,

d) dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki,

4) opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel, który sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi, współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki,

5) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział.

8. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci pełną odpowiedzialność ponosi nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału.

9. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1) Dziecko powinni być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów/ .

2) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych / pełnoletnie/, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

3) Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

4) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

5) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

6) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

7) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.

8) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia przedszkola, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

9) Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami .

10) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 3

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą.

3. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

4. W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

5.Pomoc udzielana jest przez nauczycieli i specjalistów.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami;

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

5) poradniami specjalistycznymi;

6) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

7) organizacjami pozarządowymi.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola

3) nauczyciela / wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;

4) specjalisty;

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6) asystenta edukacji romskiej;

7) pomocy nauczyciela;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, wynikających w szczególności :

1) ze szczególnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się ;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z niepowodzeń edukacyjnych;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

9. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dziecka.

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

11. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

12. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem

w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

15. Nauczyciele,wychowawcy grup oraz specjaliści /z poradni / rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wychowanków , w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

16. Nauczyciele , wychowawcy grup oraz specjaliści /z poradni / prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

17. Porady, konsultacje, warsztaty , szkolenia prowadzą nauczyciele ,wychowawcy grup i specjaliści z poradni.

18. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę planującą i koordynującą udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

19. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizowane jest w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

20. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów z poradni.

21.Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

ROZDZIAŁ IV
Organy przedszkola

§ 4

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców

2. Organy przedszkola działają i podejmują decyzje w granicach swych kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.

3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

4. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

5. Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje działalnością wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą, a szczególności:

a) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

b) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

c) powołuje komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

d) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej;

e) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

f) przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ;

g) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

h) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

i) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale II statutu przedszkola;

j) dokonuje bilansu potrzeb ,a w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;

k) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

l) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego , po zaopiniowaniu ich przez Zespół ds. opiniowania programów;

ł) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

m) powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu zespoły problemowo-zadaniowe;

n) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

o) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;

p) opracowuje plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę i terminy;

r) skreśla dzieci z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w § 20 pkt 6 statutu;

s) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

t) prowadzi księgę ewidencji dzieci realizujących obowiązek szkolny w przedszkolu;

u) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

w) kształtuje twórcza atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości.

2) Organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego ;

c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

d) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;

e) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

f) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

g) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

h) sporządza projekt budżetu przedszkola w oparciu o ustawę o finansach publicznych i przedstawia go Radzie Pedagogicznej;

i) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

j) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

k) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora ;

l) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

m) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;

n) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;

o) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi ;

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

d) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

e) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

f) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola

g) występuje z wnioskami o nagrody prezydenta, odznaczenia i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

h) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

i) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

j) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

k) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

l) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

m) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

n) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

o) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4) Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

6. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

3) Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

a) uchwala regulamin swojej działalności;

b) zatwierdza zadania do pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej na każdy rok szkolny;

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

f) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu;

g) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

4) Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

a) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora;

b) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród prezydenta, odznaczeń, i innych wyróżnień;

d) opiniuje projekt finansowy przedszkola;

e) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

f) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

g) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

h) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

i) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora .

5) Rada Pedagogiczna ponadto:

a) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

b) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

d) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

e) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

f) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

g) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

6) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.

7) Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

8) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

10) Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej i papierowej.

9. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

3) W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

4) Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

5) W wyborach, o których mowa w pkt 4 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

6) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

7) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

8) Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

a) uchwala regulamin swojej działalności;

9) Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

a) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

b) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.

10) Rada Rodziców może:

a) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

b) występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

c) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

d) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

10. Zasady współpracy organów przedszkola

1) Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2) Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

3) Rodzice mogą przedstawiać swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

4) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

5) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkolu.

6) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 4 pkt 11 niniejszego statutu.

11. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1) W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

c) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2) W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, rozwiązanie konfliktu leży w gestii organu prowadzącego lub Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zależności od rodzaju sporu.

 

ROZDZIAŁ V
Organizacja przedszkola

§ 5.

1. Statut przedszkola określa organizację placówki z uwzględnieniem § 6- 8.

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) pomieszczenia do nauki i zabawy z niezbędnym wyposażeniem,

2) szatnię,

3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

4) blok żywienia,

5) ogród z placem zabaw,

3. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

1) z budżetu Miasta Kielce,

2) z opłat wnoszonych przez rodziców,

3) z innych źródeł.

§ 6

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku , z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W przypadku kiedy liczba dzieci przekroczy 25 w oddziale prowadzone są zajęcia w dwóch grupach.

3. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

4. W przedszkolu w razie potrzeby może powstać oddział integracyjny. Liczba dzieci w tym oddziale powinna wynosić do 20 , w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia dziecka.

 

§ 7

1. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, są prowadzone na postawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dzienny czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu ustala się w godzinach;

8.00 – 14.00 .

4. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na życzenie rodziców przedszkole organizuje lekcje religii. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu a w przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe , obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6. Przedszkole może rozszerzyć ofertę edukacyjną i opiekuńczą w zależności od potrzeb.

7. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe i zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola .

8. Dyrektor organizując zajęcia dodatkowe może powierzyć ich prowadzenie :nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć lub podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć.

9. Wszystkie zajęcia dodatkowe muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą się wiązać z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

10. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:

-dla dzieci 3 - 4 letnich około 15 minut,
-dla dzieci 5 - 6 letnich około 30 minut.

11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 8

1. Przedszkole jest placówką 6- oddziałową.

2. Liczba oddziałów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

 

§ 9

1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

3. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę etatowych pracowników przedszkola z podziałem na pracownik pedagogicznych i pracowników administracyjno- obsługowych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych z budżetu Miasta Kielce;

4) liczbę oddziałów.

4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

§ 10

1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określaramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:

1) godziny pracy przedszkola,

2) godziny posiłków,

3) godziny zabaw swobodnych, zabaw ruchowych ,wypoczynku,

4) godziny zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych,

5) czas czynności porządkowych, samoobsługowych.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i

zainteresowań dzieci oraz zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej nie później jednak jak do 10 września każdego roku szkolnego.

 

§ 11

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:

 

1)dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący a w czasie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę winnym przedszkolu na terenie miasta, wskazanym przez organ prowadzący.

2. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola:

1) czas pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny,

2) liczbę miejsc w przedszkolu zatwierdza organ prowadzący placówkę,

3) wymiar godzin świadczonych usług i wynikająca z niego wysokość opłat określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/ prawnymi opiekunami.

3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników:

1) przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu określa dyrektor zgodnie z „ Regulaminem korzystania z posiłków w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kielcach” zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Kielc ;

2) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice (prawni opiekunowie),

3) dzienna stawka żywieniowa ( po akceptacji organu prowadzącego) podawana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym,

4) opłaty za wyżywienie wnoszone są na rachunek bankowy przedszkola, jednak nie później niż do 15-go dnia każdego miesiąca,

5) wysokość opłaty za świadczenia dodatkowe prowadzone z dzieckiem w przedszkolu ponad czas określony na realizację podstawy programowej nie może być wyższa niż 1 zł. za godzinę zajęć,

6) wysokość opłaty podana jest do wiadomości rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu w danym roku szkolnym,

7) pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę ustaloną według odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli

§ 12

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określa dyrektor przedszkola.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek.

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci.

4. Nauczyciele i inni pracownicy odpowiedzialni są w szczególności za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci:

1)podczas pobytu dzieci w budynku przedszkola:

a) utrzymywać w należytym stanie technicznym sprzęt i zabawki, natychmiast usuwać ewentualne zagrożenia,

b) w żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez opieki,

c) w sytuacjach nagłych nauczyciel może opuścić oddział, ale pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby,

d) zapoznawać wychowanków i wdrażać ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

2)podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym:

a) przestrzegać instrukcji BHP dotyczącej korzystania z placu zabaw obowiązującej w przedszkolu,

b) każdorazowo sprawdzić teren ogrodu oraz jego wyposażenie pod względem bezpieczeństwa,

3) podczas organizacji wycieczek:

a) dokładnie poznać miejsce pod względem wymogów bezpieczeństwa,

b) wypełniać każdorazowo kartę wycieczki,

c) zebrać od rodziców na początku każdego roku szkolnego oświadczenia zgody na udział dzieci w wycieczkach organizowanych w przedszkolu,

d) zapoznać się z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich.

5. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

6. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

7. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy i Karta Nauczyciela.

 

§ 13

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola gdy:

1) przedszkole liczy co najmniej sześć oddziałów,

2) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.

2. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określonych w pkt 1, a także za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.

 

§ 14

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli pracujących w układzie podanym w arkuszu organizacyjnym.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest w miarę możliwości powierzenie nauczycielowi opieki nad oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 15

1. W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

§ 16

1. Do podstawowych zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych, udzielanie im porad i pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, a także włączanie rodziców w sprawy życia oddziału i przedszkola,

2) poznawanie i ustalanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci (głównie poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci),

3) informowanie rodziców o zadaniach przedszkola wynikających z programu wychowania przedszkolnego,

4)przekazywanie rodzicom rzetelnej wiedzy na temat dziecka, jego zachowania, rozwoju i uzdolnień,

5)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy,

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji poprzez:

a) zatwierdzenie wzoru kart obserwacji przez radę pedagogiczną na posiedzeniu inaugurującym rok szkolny,

b) dokonanie wstępnej obserwacji dzieci w miesiącach wrzesień-październik,

c) wypełnianie kart obserwacji przez nauczycieli na początku i na końcu roku szkolnego,

d) przekazanie na półrocznym i ostatnim w roku szkolnym posiedzeniu rady pedagogicznej informacji i wniosków wynikających z prowadzonych obserwacji dzieci

e) przekazanie dokumentacji dyrektorowi przedszkola na koniec roku szkolnego,

8) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Opracowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej do końca kwietnia każdego roku i przekazanie jej rodzicom / za pokwitowaniem odbioru/,

9) współpraca z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,

10) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;

11) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;

12) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,

13) tworzenie warunków wspomagających rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania,

14) korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej,

15) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

16) przekazywanie niezbędnych informacji o dziecku w momencie przekazywania grupy dzieci drugiemu nauczycielowi ,

17) planowanie własnego rozwoju zawodowego,

18) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

19) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

20) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym.

2. Nauczyciel organizuje zebrania i „ zajęcia otwarte” dla rodziców przynajmniej dwa razy w roku.

 

§ 17

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie propozycji programów dla danego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.</p