Kalendarz wydarzeń

17 Maj 2021

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach w roku szkolnym 2020/21

 

Zasady dyżuru wakacyjnego w okresie pandemii COVID-19

 

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których  rodzice pracują. Przedszkole dyżurujące, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli samorządowych zlokalizowanychw danym rejonie miasta, które mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Ponieważ wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.) nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur.

Dyrektor danego przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na stronie internetowej placówki, z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz najbliższych przedszkoli dyżurujących oraz termin i sposób zgłaszania dzieci na miesiące wakacyjne.

Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym określa dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym biorąc pod uwagę  bieżące wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEN, zalecane dla przedszkoli dotyczące m.in. organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego

przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących oraz dzieci, których rodzice nie zalegają z opłatami za świadczenia przedszkolne.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsci jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na miesiąc wakacyjny w przedszkolu, które dyżuruje w danym miesiącu.

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, poprzezwypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego  wraz z upoważnieniem do odbioru dziecka przez inne osoby  niż rodzice  (zał. Nr1)
  • Dostarczyć do  placówki  osobiście, bądź zeskanować dokument i przesłać na adres e-mail: sekretariat@ps3.kielce.eu. W/w dokumenty należy pobrać z załącznika.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
  • Zapoznać się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzonymi w  Przedszkolu Samorządowym nr 3  im. Robinsona Crusoe w Kielcach w związku z pandemią COVID-19; 

Wypełnione dokumenty dostarczyć  do  placówki do dnia  15.06.2021 r.

Dzieci z innych przedszkoli samorządowych z terenu miasta Kielce mogą być przyjęte na dyżur wakacyjny w placówce niemacierzystej tylko w przypadku wolnych miejsc.

Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do placówki dyżurującej jest zobowiązanydo poniesienia pełnych kosztów związanych z pobytem dziecka na dyżurze oraz terminowego ich uiszczenia.

Na opłatę składają się koszty pobytu dziecka ponad bezpłatny czas przebywania w przedszkolu oraz opłata za wyżywienie.

Wysokość opłaty za wyżywienie jest naliczana wg obowiązującej stawki w danym przedszkolu. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka w placówce dyżurującej będą dokonywane ostatniego dnia miesiąca dyżuru.

 

Brak opłaty wniesionej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

 

Termin zgłaszania dzieci na dyżur w P.S. nr 3 w Kielcach:

18.05.2021 – 31.05.2021  -  dzieci z placówki macierzystej

01.06.2021 – 15.06.2021 – dzieci z terenu miasta Kielce

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny  decyduje dyrektor – dotyczy dzieci z terenu miasta Kielce.

 

Szanowni Rodzice !

Szanowni Rodzice !

Dyrektor przedszkola informuje, że „Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku przygotowania przedszkolnego”- którego wzór nr 73 znajduje się w rozporządzeniu w sprawie świadectw, to zaświadczenie o jakim mowa w przepisach dotyczących komunikacji publicznej będące podstawą korzystania ze zniżek o jakich mowa w tych przepisach. Dotyczy ono dziecka, które w roku szkolnym ten obowiązek realizuje przez CAŁY rok szkolny(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810) - § 8 pkt. 1

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej stanowi:

Karta zgłoszenia  - dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Zarzadzenienr 17/2021 Prezydenta_Miasta_Kielce)      lub

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1-dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (Uchwala_nr_XLIX11072017_Rady_Miasta_Kielce)

Nadmieniam, że dokumenty związane z realizacją obowiązku przygotowania przedszkolnego dotyczące dzieci z naszej placówki, przedszkole przesłało do wszystkich szkół podstawowych  z terenu miasta Kielce do dnia 30.09.2020 r., zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2020 r. poz. 910)

 

Ponadto, Rodzice otrzymali  pisemną informację o osiągnięciu „Gotowości szkolnej”, który to dokument mogą okazać w szkole na życzenie nauczyciela.

 

 

                                                             Dorota Skalska – dyrektor P.S. nr 3.