Szanowni Rodzice !

Szanowni Rodzice !

Dyrektor przedszkola informuje, że „Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku przygotowania przedszkolnego”- którego wzór nr 73 znajduje się w rozporządzeniu w sprawie świadectw, to zaświadczenie o jakim mowa w przepisach dotyczących komunikacji publicznej będące podstawą korzystania ze zniżek o jakich mowa w tych przepisach. Dotyczy ono dziecka, które w roku szkolnym ten obowiązek realizuje przez CAŁY rok szkolny(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810) - § 8 pkt. 1

Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej stanowi:

Karta zgłoszenia  - dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Zarzadzenienr 17/2021 Prezydenta_Miasta_Kielce)      lub

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1-dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (Uchwala_nr_XLIX11072017_Rady_Miasta_Kielce)

Nadmieniam, że dokumenty związane z realizacją obowiązku przygotowania przedszkolnego dotyczące dzieci z naszej placówki, przedszkole przesłało do wszystkich szkół podstawowych  z terenu miasta Kielce do dnia 30.09.2020 r., zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2020 r. poz. 910)

 

Ponadto, Rodzice otrzymali  pisemną informację o osiągnięciu „Gotowości szkolnej”, który to dokument mogą okazać w szkole na życzenie nauczyciela.

 

 

                                                             Dorota Skalska – dyrektor P.S. nr 3.