Roczny Plan Pracy Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach na rok 2020/2021

Zagadnienia do realizacji na rok 2020/2021:

 

Zagadnienie 1:

Dzieci dzisiaj świadome zdrowego stylu życia – dorośli jutra. Wzbogacanie  wiedzy  dziecka  o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania  zdrowego stylu życia oraz nabywania umiejętności dbania o zdrowie .

Cele główne:

- ukazanie dziecku wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje

- wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie innych ludzi

- kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków sprzyjających zdrowiu i jego ochronie

przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, informowanie o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia ludzkiego, możliwościach ich    minimalizowania i eliminowania

- rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach                               

- łączenie wiedzy i doświadczenia dziecka wyniesionego z domu z tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe osiągnięcie przez przedszkolaka wysokiego poziomu kultury zdrowotnej

- zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia i stwarzanie w przedszkolu  warunków sprzyjających zdrowiu.

 

Zagadnienie 2:   

,,Dzieci w Sieci”  stymulowanie rozwoju dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych.  Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 Cele główne:

- rozwijanie inicjatywy i samodzielności – w działaniu i w myśleniu;

- kształtowanie  podstawowych umiejętności w zakresie TIK; wykorzystywanie w pracy z dziećmi TIK (np. magnetofon, rzutnik, laptop, tablet, roboty  tablica interaktywna, komputer)

- wdrażanie przedszkolaka do samodzielnego uczenia się poprzez doświadczanie;

- uczenie dzieci , jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w Internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.

- stawianie na   współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.( MegaMisja).

- kształtowanie postaw sprzyjających  bezpiecznemu  i higienicznemu korzystaniu  z

wybranych multimediów oraz wykorzystywania ich do zabawy i nauki oraz wzajemnego  porozumiewania się-przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw z komputerem

- uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym  korzystaniem z multimediów. Bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu: poznanie stron internetowych dla dzieci

- korzystanie z gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci

- rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie dzieciom informatycznych sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów komputerowych.