Roczny plan pracy 2019/2020

Plan opracowany został w oparciu o:

  • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019,

  • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020,

  • diagnozę pracy przedszkola

  • oczekiwań rodziców wobec przedszkola,

  • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

  • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

  • treści podstawy programowej.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019:

 

1.Wspierać wielokierunkową aktywność dziecka sześcioletniego poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń z obszaru poznawczego.

2.Promować postawy patriotyczne związane ze znajomością własnego miasta ,jego tradycji i kultury ,lokalnych bohaterów ,miejsc pamięci narodowej ,pielęgnowanie lokalnych tradycji.

3.W planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej zwracać szczególną uwagę na tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności kodowania ,programowania, wzbogacać zasoby programów do pracy z tablicą interaktywną .

4.Doposażyć placówkę w różnego rodzaju roboty edukacyjne ,sprzęt elektroniczny, wzbogacać zasoby programów do pracy z tablicą interaktywną.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Zagadnienia do realizacji na rok 2019/2020:

Zagadnienie 1: Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez wychowanie do wartości - KIELCE MOJA MAŁA OJCZYZNA

Zagadnienie 2: ,,Jak w sposób mądry i bezpieczny korzystać z nowych technologii, czyniąc z dzieci użytkowników świadomych szans, możliwości ale też zagrożeń, jakie niesie wirtualna rzeczywistość i nowoczesne narzędzia? - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych dzieci, wykorzystywanie TIK w realizacji podstawy programowej.