PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 3 IM. ROBINSONA CRUSOE W KIELCACH ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM NA ROK 2020/2021

WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
służy promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji i wychowania realizowanego przez przedszkole. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. Systematyczna współpraca ze środowiskiem , jaką my prowadzimy to okazja do uatrakcyjnienia procesu wychowania i edukacji najmłodszych.

 

CEL GŁÓWNY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:
integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego poprzez zastosowanie różnorodnych form współpracy.

Cele szczegółowe:

 1. Promowanie wizerunku placówki oraz osiągnięć przedszkolaków, nauczycieli, rodziców w środowisku lokalnym.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby przedszkola.
 3. Integrowanie się różnych środowisk celem wymiany doświadczeń edukacyjnych, wychowawczych i innych.
 4. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka w wieku przedszkolnym jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
 5. Rozwijanie w dziecku umiejętności właściwej komunikacji z otoczeniem, potrzeby poznawania świata i ludzi.

 

CELE  WSPÓŁPRACY  PRZEDSZKOLA  ZE  ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym – działanie na rzecz wzajemnego rozwoju, wymiana doświadczeń edukacyjno – wychowawczych.
 2. Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i grona pedagogicznego.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych na liczne potrzeby placówki przedszkolnej.
 4. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej.
 5. Wyrabianie w dziecku nawyku obcowania z kulturą, przyrodą, całym otaczającym go światem.
 6. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ułatwiających dziecku zrozumienie i poznanie otoczenia bliższego i dalszego.