Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy Przedszkola
CELE i ZADANIA GŁÓWNE
KONCEPCJI PRACY
PRZEDSZKOLA

 

 1. Organizowanie procesu edukacyjnego zapewniającego wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka.
 2. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju zgodnego z ich potrzebami i możliwościami.
 3. Utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie jego mocnych stron.
 4. Oparcie funkcjonowania placówki na modelu przedszkola partnerskiego z trzema równoprawnymi podmiotami: dzieci, rodzice, nauczyciele w atmosferze wzajemnego zaufania i życzliwości.
 5. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich przedszkolaków.
 6. Dbałość o integrację przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym, wymiana doświadczeń, promocja palcówki.
 7. Systematyczne planowanie i realizowanie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 8. Zwiększanie skuteczności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 9. Dążenie do współpracy organów przedszkola opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, życzliwości i poszanowaniu indywidualności .
 10. Rozwijanie optymistycznych cech charakteru dziecka (dobroci, empatii, otwartości, odpowiedzialności, odporności emocjonalnej, samodzielności, wiary we własne możliwości, umiejętności współpracy i współdziałania).
 11. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka : wobec siebie, wobec innych, wobec otaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności :
 • kształtowanie właściwej postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym, społecznym i kulturowym
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, wyobraźni kreatywnej, umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć
 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka – dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, wdrażanie do upowszechniania i przestrzegania praw dziecka.
 2. Systematyczne wspomaganie rozwoju dziecka młodszego- opracowanie planu działań wspierających, rejestrowanie efektów pracy.
 3. Odkrywanie, rozwijanie, prezentowanie talentów, pasji przedszkolaków – wielostronne wspieranie uzdolnień w związku z posiadanym tytułem- przyznanym przez MEN – „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”.
 4. Rozwijanie i promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci w związku z przyznanym nam tytułem – „Przedszkole w Ruchu” poprzez różnorodne metody i formy pracy edukacyjnej.
 5. Organizacja działań związanych z życiem patrona naszego przedszkola – Robinsona Crusoe, zwłaszcza dla dzieci nowo przybyłych do placówki.
 6. Rozwijanie kultury czytelnictwa i zainteresowań książką.
 7. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI
PRACY PRZEDSZKOLA
 • Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, jak również możliwości wspólnej zabawy, pracy i nauki w warunkach dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań
 • Dbanie o wysoki poziom pracy edukacyjnej z dziećmi
 • Realizacja Programu Wychowawczego uwzględniającego Kodeks Przedszkolaka, systemy motywacyjne, system wzmocnień pozytywnych zachowań oraz system kształtowania optymistycznych cech charakteru
 • Wykorzystywanie twórczego i nowatorskiego stylu pracy naszej kadry pedagogicznej – realizacja innowacji pedagogicznych, stosowanie aktywizujących metod pracy celem rozwijania inteligencji wielorakich, jak również odkrywania i promowania talentów
 • Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia w domu rodzinnym i w przedszkolu poprzez realizację Programu Profilaktycznego ,, Bezpieczny przedszkolak”
 • Współpraca z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji
 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym – promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności
 • Rozwijanie talentów dzieci poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych
 • Promowanie i rozwijanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych- jako sposób na prowadzenie zdrowego stylu życia
 • Zapoznanie z postacią patrona placówki - Robinsonem Crusoe
 • Rozwijanie kultury i zainteresowań książką, zachęcanie do udziału w kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".