Archiwum ogłoszeń

Za nami dość niezwykły rok szkolny. Od  połowy marca życie przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkoli  mocno się skomplikowało  za sprawą  pandemii Covid-19. Dzięki przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w placówkach oświatowych na terenie miasta Kielce, udało się uniknąć zakażeń SARS-CoV-2 wśród przedszkolaków i ich rodzin. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie dobre informacje o zakończeniu pandemii Covid – 19 i pozwoli nam wrócić do dawnej rzeczywistości.

Obecnie, przedszkole intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia  roku szkolnego 2020/2021. Na terenie placówki trwają jeszcze drobne prace remontowe, porządkowe i dezynfekcyjne. 1 września rozpoczynamy działalność zgodnie z nowymi, zamieszczonymi poniżej procedurami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19  w przedszkolu.  Rodzice i pracownicy przedszkola muszą mieć świadomość,  że jednostka w dalszym ciągu funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Przedszkole kontynuuje swoją działalność według aktualnych rygorów sanitarnych GIS obowiązujących w placówce od 1.09.2020 r.  do odwołania.

Bardzo proszę nowych i dotychczasowych Rodziców o zapoznanie się  z nowymi informacjami i procedurami. Proszę spokojnie przygotowywać dzieci na przekroczenie progu przedszkola, stosując zasady  powszechnie znane  ale przestrzegać także nowych wytycznych.

Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby dzieci poczuły się dobrze  i bezpiecznie.

 

Dorota Skalska – dyrektor przedszkola

 

Procedury do pobrania w zakładce OGŁOSZENIA

Zawieszone zajęcia w przedszkolach w dniu 29 czerwca br.

 

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 28 czerwca 2020 r., dyrektorzy placówek oświatowych, w których znajdują się lokale wyborcze, zawieszają zajęcia w dniu 29 czerwca 2020 r.

Decyzja została podjęta na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, z późn. zm.), z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywały się wybory oraz dostosowania placówek do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19. O zawieszeniu zajęć w został poinformowany Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 Zawieszenie zajęć w dniu 29 czerwca 2020 r. dotyczy 19 placówek oświatowych:

 

 • Przedszkole Samorządowe nr 1,

 • Przedszkole Samorządowe nr 3,

 • Przedszkole Samorządowe nr 4,

 • Przedszkole Samorządowe nr 6,

 • Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 8,

 • Przedszkole Samorządowe nr 13,

 • Przedszkole Samorządowe nr 16,

 • Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 19,

 • Przedszkole Samorządowe nr 24,

 • Przedszkole Samorządowe nr 26,

 • Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27,

 • Przedszkole Samorządowe nr 29,

 • Przedszkole Samorządowe nr 30,

 • Przedszkole Samorządowe nr 32,

 • Przedszkole Samorządowe nr 33,

 • Przedszkole Samorządowe nr 35,

 • Przedszkole Samorządowe nr 39,

 • Przedszkole Samorządowe nr 40,

 • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zasady korzystania z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach obowiązujące w związku z częściowym uruchomieniem placówek oświatowych w okresie pandemii COVID-19

 

       W związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców, przedszkola  samorządowe na terenie Miasta Kielce, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r.     Od 15 do 31 sierpnia przedszkola  nie będą przyjmowały dzieci.   

       Przedszkole organizuje opiekę tylko dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola.                

       Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w terminie od 5 do 12 czerwca br. w godzinach pracy placówki. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 

       Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym określa dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym biorąc pod uwagę  bieżące wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEN, zalecane dla przedszkoli dotyczące m.in. organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. Powyższe ustalenia  podaje się  do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej przedszkola dyżurującego.

Na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kielcach przewidziano 66 miejsc.

       Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują a charakter ich pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Ze względu na ograniczenie liczebności grup pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia  oraz służbach mundurowych.

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

 • Dokonać zgłoszenia (np. telefonicznego) do przedszkola dyżurującego w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący przedszkole.  W obecnym  roku szkolnym   obowiązuje termin    05.06. – 12.06.2020 r.;
 • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
 • Zapoznać się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzonymi w  Przedszkolu Samorządowym nr 3  im. Robinsona Crusoe w Kielcach   w związku z częściowym uruchomieniem placówek oświatowych w okresie pandemii COVID-19; 
 • Wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego (1 egz.) oraz upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby inne niż rodzice (1 egz.);Wypełnić oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej w okresie trwania dyżuru wakacyjnego(dotyczy obojga Rodziców). W/w dokumenty należy pobrać z zakładki „Nasze przedszkole – Dyżur wakacyjny”

Wypełnione dokumenty dostarczyć  do  placówki do dnia  19.06.2020 r.

Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do placówki dyżurującej jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów związanych z pobytem dziecka   na dyżurze oraz terminowego ich uiszczenia.

Na opłatę składają się koszty pobytu dziecka ponad bezpłatny czas przebywania w przedszkolu oraz opłata za wyżywienie.

Wysokość opłaty za wyżywienie jest naliczana wg obowiązującej stawki w danym przedszkolu.

Brak opłaty wniesionej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

O nieobecności dziecka w przedszkolu w kolejnych dniach, Rodzic jest zobowiązany powiadomić przedszkole dzień wcześniej. W przypadku nie dopełnienia zawiadomienia, Rodzic jest zobligowany do uiszczenia opłaty z tytułu wyżywienia za dni nieobecności dziecka w placówce.                                                                     

Dorota Skalska – dyrektor przedszkola.    

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 16.00.

Uruchomiliśmy 4 stacjonarne oddziały przedszkolne dla 44 dzieci. W miarę potrzeby od 01.06. 2020 r. zostanie otworzona jeszcze 1 grupa przedszkolna dla 12 przedszkolaków.                                                                                                                                     

W obecnej chwili 10 nauczycieli pracuje z dziećmi w trybie  stacjonarnym a 3 prowadzi kształcenie na odległość w formie videokonferencji. Rodzice, którzy zechcą razem z dziećmi dołączyć do  grup pracujących zdalnie, proszeni są o kontakt z nauczycielką oddziału do którego uczęszcza jego pociecha.

Ze względu na zapytania ZUS dotyczące pobytu w przedszkolu dzieci, których rodzice zadeklarowali korzystanie z opieki  na dziecko do lat 8, informujemy, że dyrektor placówki ma obowiązek udostępnić informacje na temat obecności dziecka w przedszkolu w okresie od 12.05.2020 r.  Rodzice, którzy korzystają z opieki nad dzieckiem do lat 8, nie mogą w tym samym czasie, przyprowadzać  dziecka do przedszkola.

Przypominamy Rodzicom, że w dalszym ciągu działamy w szczególnych warunkach epidemicznych z ograniczeniami wprowadzonymi przez Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania.

UWAGA !   WZNAWIAMY  REKRUTACJĘ !!!

 

Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021

13.05.2020r. – 21.05.2020r. – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

08.06.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

08.06.2020r. – 15.06.2020r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

18.06.2020r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

 

Nabór uzupełniający

01.07.2020r.  – 07.07.2020r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań

14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych

do 17.07.2020r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola

20.07.2020r.

do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola

 

UWAGA RODZICE !!!

PROSZĘ WYBRAĆ Z KALENDARZA DATĘ I GODZINĘ DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI DO PLACÓWKI A NASTĘPNIE TELEFONICZNIE UZGODNIĆ WYBRANY TERMIN. TELEFON DO KONTAKTU: 41 367 67 80 W GODZINACH 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- WNIOSEK PAPIEROWY

- WYPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI DO KARTY, POBRANE ZE STRONY NABORU  Z  ZAKŁADKI  DO  POBRANIA

- DO WGLĄDU:

 A)  KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE   POTWIERDZAJĄCE KOMPLET SZCZEPIEŃ

B) ORYGINAŁY DOKUMENTACJI  POTWIERDZAJĄCEJ  WYBRANE KRYTERIA NP.  ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Drodzy Rodzice!

Informuję, że w dniu 12 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe   w Kielcach wznawia działalność według wytycznych Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania.

Zapewniam,że placówka wypełniła szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS i MEN zalecane dla przedszkoli dotyczące m.in. organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Ponieważ w dalszym ciągu działamy w szczególnych warunkach epidemicznych, dlatego uruchamiamy przedszkole w trybie ograniczonym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00   do 15.00.
 2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 osób.
 3. Dopuszcza się funkcjonowanie grup mieszanych wiekowo.
 4. Ze wzgędu na ograniczenie liczebności grup do przedszkola przyjmowane są dzieci Rodziców Pracujących.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci Rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych oraz pracowników czynnych placówek handlowych.
 6. Do przedszkola (w dniu 12.05.2020 r.) zostaną przyjęte dzieci Rodziców pracujących, którzy wcześniej zadeklarowali przyprowadzenie  dzieci  do placówki, po jej otwarciu.
 7. Jedna grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali, z tymi samymi nauczycielami i pomocami nauczyciela;
 8. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna; W sali przedszkolnej nie wydziela się stref ograniczających dzieciom poruszanie się.
 9. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona będzie temperatura za pomocą termometrów bezdotykowych. Pomiaru dokona wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 10. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 11. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do wyznaczonych dla danej grupy drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki – nauczyciela lub pomoc nauczyciela grupy;
 12. Przedszkole uruchamia dla każdej z grup oddzielne wejście i przydziela osobną szatnię. Informację do której grupy zostało przydzielone dziecko oraz które wejście do przedszkola będzie uruchomione dla danej grupy, Rodzice otrzymają drogą telefoniczną przeddzień rozpoczęcia pracy placówki. Budynek i teren przedszkola będą oznakowane w sposób umożliwiający bezproblemowe doprowadzenie dziecka do właściwych drzwi.
 13. W przedszkolu wprowadzony jest reżim sanitarny. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe są  regularnie, co najmniej  raz dziennie, myte wodą z detergentem. Odkażanie za pomocą środka dezynfekcyjnego odbywa się po zakończeniu pracy przedszkola, kiedy w placówce nie przebywają dzieci. Podczas odkażania i po nim wszystkie pomieszczenia będą regularnie wietrzone,   bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 14. W placówce wyznaczono 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na izolatki, uruchamiane w momencie zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u dziecka lub pracownika. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówki oraz zabezpieczeń jakie wprowadzono w przedszkolu po jego uruchomieniu, znajdują się w procedurach zamieszczonych w plikach do pobrania, w zakładce OGŁOSZENIA.
  PROSZĘ  RODZICÓW O OBOWIĄZKOWE  ZAPOZNANIE  SIĘ  Z UDOSTEPNIONYMI ROCEDURAMI. 
  Jednocześnie przypominam, że Rodzice mają prawo skorzystać z płatnego przywileju pozostania w domu  i sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8.    Dla dzieci, które w dalszym ciągu pozostaną pod opieką Rodziców, przedszkole będzie świadczyć naukę zdalną w nowej formule.

Dorota Skalska - dyrektor P.S. nr 3 w Kielcach

Strony